Wpływ sukcesji wykonawcy na umowę

Prawo

Nieczęstym, lecz realnym problemem, z którym mogą spotkać się zamawiający, jest sukcesja, gdy w prawa i obowiązki dotychczasowego wykonawcy wstępuje nowy podmiot. Kwestia ta została jedynie szczątkowo uregulowana w Prawie zamówień publicznych.

Ramy prawne

Przepis art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) stanowi:
1. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia: […] 
2) gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę: 
[…] b) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy […].
Przepis ten jest odpowiednikiem art. 144 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych z 2004 roku i co do swojej istoty nie uległ istotnym zmianom. Wprowadza on odstępstwo od m.in. zasady ustanowionej w art. 494 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1467 ze zm.), zgodnie z którym: 

POLECAMY

Ważne
Spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki.

Norma art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp skutkuje brakiem wstąpienia następcy prawnego (zwanego dalej ,,nowym wykonawcą”) w umowę w sprawie zamówienia publicznego z mocy samego prawa. […] Dopiero dopełnienie wymagań opisanych w tym przepisie umożliwia następcy prawnemu wykonawcy na wstąpienie w prawa i obowiązki poprzednika prawnego wynikające z umowy w sprawie zamówienia publicznego1
Wystąpienie tego skutku powoduje zmiany umowy, która dla swojej dopuszczalności wymaga:

  • sukcesji (lub innego zdarzenia prawnego wskazanego w tym przepisie),
  • spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez nowego wykonawcę,
  • braku aktualizacji...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy