Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo

9 grudnia 2020

NR 188 (Grudzień 2020)

Zmiany w zakresie odpowiedzialności zamawiającego (2)

38

W poprzednim numerze „Monitora ZP” omówione zostały regulacje prawne związane z wystąpieniem stanu epidemii oraz z regulacjami przyjmowanymi w wyniku przeciwdziałania skutkom epidemii – tzw. tarczami antykryzysowymi. Aktualnie przedstawiamy zmiany w zakresie odpowiedzialności przewidziane w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy udzielaniu zamówień publicznych – przewidziane w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (dalej jako udfp) – ulegną również zmianie od dnia 1 stycznia 2021 r. w związku z uchwaleniem nowej  ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Zmiany te wynikają jednak nie z tej ustawy, lecz z przepisów art. 38 w zw. z art. 109 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych.

POLECAMY

Na mocy art. 38 ustawy wprowadzającej ustawę – Prawo zamówień publicznych przewidziano szereg zmian w zasadach odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Zmiany te w większości mają raczej charakter precyzujący dotychczasowe zasady, ale również polegają na dostosowaniu dotychczasowych zasad do nowych reguł udzielania zamówień publicznych przewidzianych w ustawie Pzp z 2019 r.: 

1. Art. 4 ust. 2 udfp – dodanie wskazania na konkurs w przesłankach odpowiedzialności osoby obowiązanej lub upoważnionej do działania w imieniu podmiotu publicznego lub prywatnego, który oferuje pomocnicze działania zakupowe na rynku, któremu kierownik zamawiającego powierzył przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

W art. 4 ust. 2 udfp dokonano zmiany polegającej na doprecyzowaniu przesłanek odpowiedzialności osoby obowiązanej lub upoważnionej do działania w imieniu podmiotu publicznego lub prywatnego, który oferuje pomocnicze działania zakupowe na rynku, któremu kierownik zamawiającego powierzył przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dodano wskazanie, że chodzi również o sytuację, w której kierownik zamawiającego powierzył przygotowanie lub przeprowadzenie konkursu. W związku z tą zmianą doprecyzowano również, że przesłanką odpowiedzialności wyżej wymienionej osoby jest finansowanie konkursu ze środków publicznych. Przedmiotowy przepis będzie miał od dnia 1 stycznia 2021 r. następujące brzmienie:

Art. 4 ust. 2. W przypadku naruszenia dyscypliny finansów publicznych, określonego w art. 17, osoba obowiązana lub upoważniona do działania w imieniu podmiotu publicznego lub prywatnego, który oferuje pomocnicze działania zakupowe na rynku, któremu kierownik zamawiającego powierzył przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub przeprowadzenie konkursu, podlega odpowiedzialności za to naruszenie, jeżeli zamawiający jest jednostką sektora finansów publicznych lub udzielane zamówienie publiczne lub konkurs są finansowane ze środków publicznych.

2. Art. 17 ust. 1 pkt 2 udfp – dodanie wskazania na konkurs przy naruszeniu związanym z ustaleniem wartości zamówienia: 

Analogiczna zmiana jak w pkt 1. Od dnia 1 stycznia 2021 r. przedmiotowy przepis będzie miał następujący kształt: Art. 17 ust. 1 pkt 2. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezgodne z przepisami o zamówieniach publicznych: […] ustalenie wartości zamówienia publicznego lub jego części lub konkursu, jeżeli miało wpływ na obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych albo na zastosowanie przepisów dotyczących zamówienia publicznego o niższej wartości. 

3. Art. 17 ust. 1 pkt 5 udfp – dodanie wskazania na ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, ogłoszenie o wyniku postępowania oraz ogłoszenie o wykonaniu umowy przy naruszeniu związanym z nieprzekazaniem ogłoszeń do publikacji:

Do art. 17 ust. 1 pkt 5 udfp dodano wskazanie, że naruszenie dyscypliny finansów publicznych związane z nieprzekazaniem ogłoszeń do publikacji polega również na nieprzekazaniu do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub niezamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, ogłoszenia o wyniku postępowania oraz ogłoszenia o wykonaniu umowy. 

Od dnia 1 stycznia 2021 r. przedmiotowy przepis będzie miał następujące brzmienie:
 

Art. 17 ust. 1 pkt 5. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezgodne z przepisami o zamówieniach publicznych: […] nieprzekazanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub niezamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenia o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców, ogłoszenia o sprostowaniu, zmianach lub dodatkowych informacjach odnośnie do takich ogłoszeń, ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, ogłoszenia o wyniku postępowania lub ogłoszenia o wykonaniu umowy.

4. Art. 17 ust. 1 pkt 5a udfp – zastąpienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia specyfikacją warunków zamówienia, wprowadzenie opisu potrzeb i wymagań, zastąpienie strony internetowej stroną internetową prowadzonego postępowania. W związku z powyższym przedmiotowy przepis będzie miał od dnia 1 stycznia 2021 r. następujący kształt:

Art. 17 ust. 1 pkt 5a. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezgodne z przepisami o zamówieniach publicznych: […] niezamieszczenie specyfikacji warunków zamówienia lub opisu potrzeb i wymagań na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

5. Art. 17 ust. 1 pkt 5b udfp – doprecyzowanie przesłanek odpowiedzialności z tytułu łączenia zamówień albo dzielenia zamówienia na odrębne zamówienia:

W przepisie art. 17 ust. 1 pkt 5b udfp, który dotyczy odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych związane z łączeniem albo dzieleniem zamówień – doprecyzowano, że przedmiotowa odpowiedzialność zachodzi dopiero, jeśli skutkiem postępowania było uniknięcie stosowania przepisów, a nie już w sytuacji, gdy postępowanie miało na celu uniknięcie stosowania przepisów. 

Skutkiem postępowania ma być uniknięcie stosowania przepisów ustawy, a nie przepisów o zamówieniach publicznych. Taki zabieg teoretycznie powoduje rozszerzenie zakresu odpowiedzialności, jako że chodzi o przepisy jakiejkolwiek ustawy, a nie tylko przepisy ustaw, w których uregulowano materię z zakresu zamówień publicznych.

Jednocześnie przedmiotowy zabieg wydaje się zamierzony, jako że w innych przepisach podlegających nowelizacji pozostawiono zwrot „przepisy o zamówieniach publicznych’’ (np. art. 17 ust. 1b udfp). W związku z powyższym 
od dnia 1 stycznia 2021 r. przepis art. 17 ust. 1 pkt 5b udfp będzie miał następujące brzmienie:

Art. 17 ust. 1 pkt 5b. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezgodne z przepisami o zamówieniach publicznych: […] łączenie zamówień albo dzielenie zamówienia na odrębne zamówienia publiczne skutkujące uniknięciem stosowania przepisów ustawy.

6. Art. 17 ust. 1 pkt 6 udfp – uchylenie przepisu o odpowiedzialności za niezawiadomienie Prezesa Urzędu o wszczęciu postępowania:

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 udfp naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezgodne z przepisami o zamówieniach publicznych niezawiadomienie w terminie Prezesa Urzędu o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Od dnia 1 stycznia 2021 r. zaniechanie w powyższym zakresie nie będzie stanowiło naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

7. Art. 17 ust. 1b udfp – objęcie odpowiedzialnością postępowania polegającego na udzieleniu zamówienia wykonawcy 
niewybranemu w procedurze określonej w przepisach o zamówieniach publicznych, rezygnacja z odpowiedzialności z tytułu udzielenia zamówienia z naruszeniem przesłanek w trybie zapytania o cenę:

W ramach regulacji art. 17 ust. 1b udfp dotyczącej odpowiedzialności w związku z udzieleniem zamówienia publicznego wykonawcy wybranemu w trybie nieprzewidzianym w ustawie Pzp albo z naruszeniem przesłanek stosowania niektórych trybów doprecyzowano, że odpowiedzialność zachodzi również, gdy udzielono zamówienia wykonawcy niewybranemu w procedurze określonej w przepisach o zamówieniach publicznych. Ponadto w ramach nowelizacji zrezygnowano z naruszenia polegającego na udzieleniu zamówienia z naruszeniem przesłanek trybu zapytania o cenę. 

W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2021 r. przepis art. 17 ust. 1b udfp będzie miał następujący kształt:

Art. 17 ust. 1b. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest udzielenie zamówienia publicznego:
1) wykonawcy, który nie został wybrany w trybie lub procedurze, określonych w przepisach o zamówieniach publicznych;
2) z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących przesłanek stosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki.

8. Art. 17 ust. 1bb i 1bc udfp – dodanie nowych podstaw odpowiedzialności w związku z rozstrzygnięciem konkursu oraz udzieleniem zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi:

Do art. 17 udfp dodano nowe przepisy ust. 1bb i 1bc:
Art. 17 ust. 1bb. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest rozstrzygnięcie konkursu bez przeprowadzenia postępowania w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.
Art. 17 ust. 1bc. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zawarcie umowy na usługi społeczne i inne szczególne usługi bez przeprowadzenia postępowania w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.

W ramach tych przepisów określono, że odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych zachodzi w sytuacji odpowiednio rozstrzygnięcia konkursu bez przeprowadzenia postępowania w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych oraz zawarcia umowy na usługi społeczne i inne szczególne usługi bez przeprowadzenia postępowania w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.

9. Art. 17 ust. 1c udfp – objęcie zastosowaniem przepisu nowych przepisów art. 17 ust. 1bb i 1bc udfp:

Przepis art. 17 ust. 1c udfp stanowi uzupełniającą podstawę odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy udzielaniu zamówień publicznych. Do tej pory przepis ten miał zastosowanie, gdy naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych nie wypełniało przesłanek określonych w art. 17 ust. 1, 1b i 1ba udfp, lecz miało wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy