Certyfikaty w zamówieniach publicznych a praktyka

Prawo

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający mogą żądać od wykonawców złożenia certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność (art. 105 ust. 1 ustawy Pzp) lub sprawozdania badań przeprowadzonych przez tę jednostkę.

Certyfikat należy do przedmiotowych środków dowodowych, czyli środków służących potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami bądź kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia albo opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia (art. 7 pkt 20 ustawy Pzp). 

POLECAMY

Nowe rozwiązania

Określenie tego, czy w danym postępowaniu certyfikat ma potwierdzać zgodność przedmiotu oferty z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia czy w opisie kryteriów oceny ofert albo zgodność z wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia, należy każdorazowo do zamawiającego.

Ważne

W nowej ustawie – Prawo zamówień publicznych, w odróżnieniu od ustawy z 2004 r., wprowadzono zasadę, że certyfikaty oraz inne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli są żądane przez zamawiającego, muszą być złożone przez wykonawców wraz z ofertą (art. 107 ust. 1 ustawy Pzp). 


Pod rządami ustawy z 2004 r. certyfikat stanowił dokument potwierdzający spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego i co do zasady był składany na wezwanie zamawiającego 
(art. 25 ust. 1 pkt 2 oraz art. 26 ust. 1–2 ustawy Pzp z 2004 r.).

Nowym rozwiązaniem jest również określenie zasad dotyczących żądania przedmiotowych środków dowodowych. Zamawiający ma obowiązek żądać jedynie proporcjonalnych do przedmiotu zamówienia oraz związanych z przedmiotem zamów...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy