Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak udzielać zamówień , Otwarty dostęp

9 lipca 2018

NR 157 (Listopad 2017)

Kilka uwag o zamówieniach bagatelnych

747

Zamówienia bagatelne, czyli o wartości poniżej progu 30 tys. euro netto, funkcjonują w polskim prawie w obecnej formie i zakresie od 2014 r. Nowelizacja z 2014 r., która podniosła próg bagatelności z 14 tys. euro do obecnej wysokości, zakończyła modyfikacje w tej dziedzinie. Jak należy udzielać tych najmniejszych zamówień, skupiając się wyłącznie na tym, ile wynosi próg, jakie stosować mechanizmy – przez lata namnożyło się wiele nieporozumień i wątpliwości.

Przepisy odnoszące się do zamówień bagatelnych nie doczekały się spójnych interpretacji. Dla przykładu – kilka cytatów z publikacji na ten temat oraz cytat z jednego orzeczenia KIO.

POLECAMY

Wyrażony w art. 4 pkt 8 Pzp brak obowiązku stosowania przepisów ustawy Pzp nie tylko nie stanowi podstawy do dowolnego wydatkowania środków publicznych przy udzielaniu zamówień nieprzekraczających progu 14 tys. euro, ale wręcz obliguje do przestrzegania podstawowych zasad udzielania zamówień, takich jak zasada uczciwej konkurencji, równego traktowania, jawności, a w stosunku do zamawiających podlegających ustawie o finansach publicznych nakłada na nich obowiązek wydatkowania środków publicznych (w ramach realizacji rocznych planów finansowych) w sposób racjonalny, oszczędny, efektywny i celowy. (A. Libuda, Zamówienia nieprzekraczające progu 14 tys. euro, „Zamówienia Publiczne. Doradca” 11/2008).

Ważne!

Obowiązkiem zamawiającego zawierającego umowę o wartości mniejszej niż 30 tys. euro będzie takie przeprowadzenie procedury zakupu, aby zachowane zostały zasady równości i uczciwej konkurencji.

Wydatkowanie środków publicznych w przypadku zamówień zwolnionych z obowiązku stosowania [Pzp] nie jest równoznaczne z dowolnością w zakresie doboru metod i procedur. Zamawiający musi zdefiniować stosowane w jednostce procedury odnoszące się do zakupów o wartości poniżej (...) progów ustawowych. Procedury, które zapewnią zachowanie zasad równego traktowania podmiotów, konkurencji i efektywności wydatkowania środków, a także sprawne przeprowadzenie postępowania. (J.A. Laskowski, Nowe progi oraz ich konsekwencje, „Zamówienia Publiczne. Doradca” 4/2014)

Jeśli wartość planowanego zamówienia jest niższa niż 30 tys. euro, to zamawiający nie stosuje wprost przepisów Pzp, jednak musi pamiętać o zasadach obowiązujących w zamówieniach, takich jak zagwarantowanie wykonawcom niedyskryminacyjnego dostępu do zamówień publicznych, ograniczenie ryzyka nieefektywnego wydatkowania środków publicznych oraz zapewnienie przejrzystości postępowania i wyboru wykonawcy. (Uchwała KIO z dnia 11 lutego 2016 r., sygn. akt: KIO/KD 14/16).

Dla zamówień nieprzekraczających wartości wskazanej (bez VAT) w art. 4 pkt 8 Pzp ustawodawca zrezygnował z obowiązku stosowania Pzp przez zamawiających, wymagając wyłącznie, aby przy wydatkowaniu środków publicznych zamawiający przestrzegali zasad wynikających z przepisów o finansach publicznych, w tym art. 44 ust. 3 ufp (ustawy o finansach publicznych). Tym samym nie mają zastosowania przepisy Pzp, również w zakresie środków ochrony prawnej (dział VI Pzp). To oznacza, że odwołanie podlega odrzuceniu na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 1 Pzp. (Postanowienie KIO z dnia 30 stycznia 2013 r., sygn. akt: KIO 94/13)

Działania zamawiających w zakresie zakupów poniżej 30 tys. euro powinny przede wszystkim zmierzać do zachowania konkurencyjności i równego traktowania podczas dokonywania zakupów, a nie do gromadzenia niepotrzebnych dokumentów, zaciemniających często obraz procesów zakupowych w danej jednostce.

Zamawiający powinien być w stanie udowodnić zasadność każdego zakupu oraz zastosowanie trybu, który w obiektywnym stopniu najlepiej zapewnia zachowanie zasad konkurencyjności, równego traktowania, proporcjonalności oraz przejrzystości zamówień. (M. Gołyńska, Obostrzenia dla podprogowych, MZP 7/2016)

Plan postępowań w sprawie udzielenia zamówień powinien obejmować zamówienia objęte wyłączeniami ze stosowania Pzp. Taki wniosek wysnuć można nie tylko z redakcji przepisu [art. 13a Pzp], który określając zakres planu, nie wskazuje wprost wyłącznie postępowań prowadzonych w trybie Pzp, ale przede wszystkim z celu zastosowania publicznego planu. Ma on bowiem sprzyjać przejrzystości działań zamawiających oraz umożliwiać kontrolę prawidłowości postępowań, w tym zachowania właściwych trybów udzielania zamówień. (M. Gołyńska, Obostrzenia dla podprogowych, MZP 7/2016)

Zasada jawności

Spośród wymienionych powyżej zasad, które jakoby mają zastosowanie do zamówień bagatelnych, jedna jest jednoznacznie obowiązująca – zasada jawności. Zamówienia wyłączone spod stosowania Pzp nadal pozostają zamówieniami publicznymi. Mają publiczny cel, dokonywane są przez publicznych (w przeważającej większości) zamawiających oraz – na ogół – za środki publiczne, lub szerzej – państwowe, jak w przypadku sektorowych spółek skarbu państwa. Należy podkreślić, iż takie głosy w debacie zamówieniowej również się pojawiają:

Z zamówieniem publicznym będziemy mieli do c...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż konto Zaloguj się

Przypisy