Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

30 października 2018

NR 167 (Październik 2018)

Koszty cyklu życia

620

Zamawiający, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Takimi kryteriami są cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia. 

Nowelizacja z 22 czerwca 2016 r. wprowadziła – obok ceny – kryterium kosztu, które może być stosowane jako dodatkowe kryterium obok ceny albo jako samodzielne kryterium bez stosowania kryterium ceny. Kryterium kosztu może być zastosowane jako jedyne kryterium w postępowaniu o wadze 100%.
Ustawodawca wskazał w art. 91 ust. 3b i 3c Pzp, że kryterium kosztu można określić z wykorzystaniem rachunku kosztów cyklu życia. 

POLECAMY

Cykl życia, na potrzeby zamówień publicznych, zdefiniowano w art. 2 pkt 1a Pzp, jako wszelkie możliwe kolejne lub powiązane fazy istnienia przedmiotu dostawy, usługi lub roboty budowlanej, w szczególności: badanie, rozwój, projektowanie przemysłowe, testowanie, produkcję, transport, używanie, naprawę, modernizację, zmianę, utrzymanie przez okres istnienia, logistykę, szkolenie, zużycie, wyburzenie, wycofanie i usuwanie.

 

Kryterium kosztu

W przypadku zastosowania kryterium kosztu w zamówieniach publicznych rachunek kosztów cyklu życia może obejmować w szczególności koszty: 

 1. poniesione przez zamawiającego lub innych użytkowników, związane z:
  • nabyciem,
  • użytkowaniem, w szczególności zużycie energii i innych zasobów,
  • utrzymaniem,
  • wycofaniem z eksploatacji, w szczególności koszty zbierania i recyklingu;
 2. przypisywane ekologicznym efektom zewnętrznym, związane z cyklem życia produktu, usługi lub robót budowlanych, dotyczące emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń, oraz inne związane z łagodzeniem zmian klimatu, o ile ich wartość pieniężną można określić i zweryfikować.

W przypadku gdy zamawiający szacuje koszty z wykorzystaniem podejścia opartego na rachunku kosztów cyklu życia przedmiotu zamówienia, musi określić w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dane, które mają przedstawić wykonawcy, oraz metodę, którą zastosuje do określenia kosztów cyklu życia na podstawie tych danych. 

Ważne!

Jeżeli na mocy przepisów prawa Unii Europejskiej, określonych w załączniku XIII do dyrektywy 2014/24/UE lub w załączniku XV do dyrektywy 2014/25/UE, zostanie wypracowana wspólna metoda kalkulacji kosztów cyklu życia, będzie ona obowiązkowo stosowana przez zamawiających. 

 

Aktualnie takiej metody na poziomie europejskim nie wypracowano. Metodę taką na podstawie delegacji ustawowej określił natomiast Minister Inwestycji i Rozwoju w rozporządzeniu wykonawczym z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1357). Rozporządzenie weszło w życie 14 lipca 2018 r. 

Pojęcie rachunku kosztów cyklu życia (Life Cycle Cost – LCC) obejmującego koszty ponoszone w czasie cyklu życia produktu, usługi lub roboty budowlanej nie jest niczym nowym, a analizy kosztów cyklu życia umożliwiające znalezienie zadowalającej, opartej na rzetelnej informacji, odpowiedzi na pytanie, które projekty są najbardziej rentowne w długiej perspektywie, są od wielu lat wykorzystywane na rynku komercyjnym, sporadycznie na rynku zamówień publicznych. 

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju nie ma jednak na celu zastąpienia tych analiz ani ułatwiania podejmowania decyzji gospodarczych, służących badaniu opłacalności poszczególnych projektów. 

Ważne!

Celem wydania ww. rozporządzenia była potrzeba zapewnienia ujednolicenia i wiarygodności kalkulacji służących wyliczeniu kosztów wynikających z ofert różnych wykonawców, które będą oceniane według kryteriów oceny ofert. Wydane zatem zostało w celu ujednolicenia porównania ofert.

 

Ustawodawca w związku z tym bardzo ograniczył składniki kosztów, które zostaną ujęte w zaproponowanej metodzie. Uwzględnił tylko te koszty, które mogą różnić się pomiędzy poszczególnymi ofertami, i tylko te koszty, które można w wiarygodny sposób wyliczyć. Pominął – i jest to w mojej ocenie zgodne z celem wydania rozporządzenia – zmiany kosztów w czasie i ryzyka związane ze zmianami kosztów np. nośników energii. 

W przyjętej metodzie ustawodawca pominął także koszty związane z wycofaniem budynku z eksploatacji, w szczególności koszty zbierania i recyklingu, a także koszty przypisywane ekologicznym efektom zewnętrznym, związane z cyklem życia. Pierwsze koszty pominął zapewne ze względu na przyjęty okres obliczeniowy życia budynku – 30 lat, wychodząc z założenia, że budynki w Polsce po tym okresie nie są jeszcze wycofywane z eksploatacji, a drugie z kosztów uznał za zbyt trudne do wyliczenia. 

Przypomnijmy, że metoda określenia kosztów przypisywanych ekologicznym efektom zewnętrznym powinna spełniać łącznie następujące warunki: być oparta na kryteriach obiektywnie możliwych do zweryfikowania i niedyskryminujących, a także dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron. 

Tak, by dostarczenie danych przez wykonawców działających z należytą starannością nie było nadmiernie uciążliwe, także dla wykonawców z państw trzecich, będących stronami Porozumienia Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych lub innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska.

Kalkulacja i obliczanie kosztów użytkowania

W przyjętym rozporządzeniu ustawodawca określił, że kalkulację kosztów cyklu życia budynku zamawiający sporządza na formularzu danych do określenia kosztów cyklu życia budynku, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia. W rachunku tym nie uwzględnia się podatku od towarów i usług. W przypadku zastosowania kalkulacji w odniesieniu do części budynku koszty nabycia, użytkowania oraz utrzymania oblicza się dla tej części.
Kalkulację kosztów cyklu życia budynku oblicza się jako sumę kosztów nabycia, użytkowania oraz utrzymania budynku, według wzoru:

\(Cg = Cn + Cuz + Cut\)

gdzie:

Cg– koszty cyklu życia budynku w 30-letnim okresie życia budynku, zwanym dalej „okresem obliczeniowym”,
Cn– koszty nabycia,
Cuz– koszty użytkowania,
Cut– koszty utrzymania.

Pierwsze z kosztów – koszty nabycia – zamawiający określa na podstawie ceny oferty. Przepis ten budzi wątpliwości wobec zawartego w § 6 rozporządzenia stwierdzenia, że w rachunku kosztów cyklu życia budynku nie uwzględnia się podatku od towarów i usług. Należy to zapewne rozumieć w taki sposób, że koszty te zamawiający określa na podstawie ceny oferty pomniejszonej o podatek od towarów i usług. 

Ważne!

Sposób obliczenia ceny oferty zamawiający podaje w specyfikacji istotnych warunków zamówienia odmiennie dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane przy wynagrodzeniu ryczałtowym i kosztorysowym, i dla postępowań na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Do obliczenia tej ceny wykonawcy wykorzystują odpowiednio dokumentację projektową wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót albo program funkcjonalno-użytkowy i warunki umowy określone przez zamawiającego.

 

Drugie z kosztów – koszty użytkowania – odnosi się do kosztów ponoszonych przez zamawiającego w 30-letnim okresie obliczeniowym wynikających ze zużycia energii i wody w projektowanym budynku.
Koszty użytkowania związane z przewidywanym zużyciem energii końcowej lub nośników energii oraz wody oblicza się jako sumę iloczynów ilości zużywanej w ciągu roku energii końcowej lub nośników energii oraz wody, cen jednostkowych energii końcowej lub nośnika energii oraz wody i okresu obliczeniowego, według wzoru:

\(Cuz = 30 • (En• Cjn)\)

gdzie:
30 – okres obliczeniowy,
n – każdy kolejny rodzaj energii końcowej lub nośnika energii oraz wody,
En– ilość n-tej energii końcowej lub n-tego nośnika energii oraz wody zużywanej w ciągu roku,
Cjn – cena jednostkowa n-tej energii końcowej lub n-tego nośnika energii oraz wody.

 

Ważne!

Koszty użytkowania na potrzeby kalkulacji wylicza się dla zużycia energii na potrzeby ogrzewania budynku, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia budynku, zaopatrzenia w wodę i oświetlenia wbudowanego

 

Zamawiający określa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia minimalną charakterystykę energetyczną budynku, ze wskazaniem maksymalnej ilości energii końcowej lub nośników energii zużywanych w ciągu roku, oraz maksymalne zużycie wody w ciągu roku. 

Ważne!

Charakterystykę energetyczną budynku zamawiający opracowuje zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U., poz. 1200 oraz z 2015 r., poz. 151). 

 

Sposób jej obliczenia i przedstawienia określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej. Co kryje się pod pojęciem minimalnej charakterystyki budynku, trudno wyjaśnić – ww. przepisy nie definiują tego pojęcia.

Dla zamówień na wykonanie robót budowlanych potrzebne dane zamawiający pozyska już przy opracowaniu projektu budowlanego, którego integralną częścią jest charakterystyka energetyczna budynku, co wynika z rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462). W przypadku zamówień na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych o takie dane należy uzupełnić program funkcjonalno-użytkowy. 

Dodatkowo w celu obliczenia kosztów użytkowania zamawiający określa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia rodzaj nośnika energii, ceny jednostkowe energii końcowej lub nośników energii oraz wody. Dane te zostaną ujęte w kalkulacji kosztów cyklu życia budynku. Ceny jednostkowe zamawiający określa na podstawie umów zawartych przez niego z dostawcami energii końcowej lub nośników energii oraz wody lub taryfikatorów publikowanych przez tych dostawców.

W odpowiedzi na podane informacje wykonawca określa w ofercie przewidywaną ilość energii końcowej lub nośnika energii oraz wody zużywanych w ciągu roku w budynku, którego budowę oferuje. 

Zamawiający, obok wskazania tych ilości, winien zapewne podać sposób ich wyliczenia, tak aby można było zweryfikować poprawność danych przekazanych przez wykonawcę. Najpraktyczniej chyba byłoby, aby sposób ten był tożsamy z tym, jaki przyjął sam zamawiający do wyliczenia maksymalnej ilości energii końcowej lub nośników energii zużywanych w budynku oraz maksymalnego zużycia wody w ciągu roku. 

Ważne!

W przypadku gdy podana przez wykonawcę w ofercie przewidywana ilość energii końcowej, nośnika energii lub zużywanej w ciągu roku wody jest niższa od wartości maksymalnej wskazanej przez zamawiającego, wykonawca będzie zobligowany do przedstawienia w ofercie rozwiązania, którego zastosowanie zapewni osiągnięcie wskazanych przez tego wykonawcę wartości.

 

Jak wynika z treści przepisu, w przypadku kryterium kosztu zamawiający, aby osiągnąć oszczędności w okresie użytkowania budynku w zużyciu energii lub wody, powinien dopuścić możl...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy