Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo

16 sierpnia 2018

NR 153 (Czerwiec 2017)

Podział zamówienia – możliwość czy obowiązek

371

Nowelizacja Pzp z dnia 22 czerwca 2016 r. wprowadziła do systemu zamówień publicznych w niektórych zapisach pewne niejasności. Jedną z nich jest kwestia, na ile i kiedy zamawiający może lub powinien dokonać podziału zamówienia i dopuścić składanie ofert częściowych. Zdania są oczywiście podzielone. 

Podstawa prawna dla ewentualnego obowiązku jest niejasna. Zgodnie bowiem z treścią art. 36aa ust. 1 Pzp zamawiający może podzielić zamówienie na części, określając zakres i przedmiot tych części. W tym przepisie w żaden sposób nie można znaleźć obowiązku, jedynie możliwość podziału.

POLECAMY

Większość poglądów osób interpretujących ten obowiązek bazuje jednak na innym przepisie, tj. art. 96 ust. 1 pkt 11 Pzp, który stanowi, iż:

Ważne!

w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza protokół zawierający co najmniej powody niedokonania podziału zamówienia na części.

Innymi słowy – ci zamawiający, którzy rezygnują z możliwości dopuszczenia składania ofert częściowych, mają pewien obowiązek. Jest nim uzasadnienie braku dokonania podziału, czyli wyjaśnienie, dlaczego dane zamówienie nie zostało podzielone.

Zdaniem KIO

Obowiązek dokonania podziału zamówienia jest czymś zupełnie innym niż obowiązek uzasadnienia braku takiego podziału. Co powinno się znaleźć w uzasadnieniu? Według KIO przewidziane prawem uzasadnienie powinno być możliwie najszersze, zawierać dokładną analizę sytuacji rynkowej tego rodzaju zamówień, opisywać relacje cenowe poszczególnych świadczeń.

Ważne!

W uzasadnieniu nie wystarczy jedynie podać, że cena jest korzystna, lecz konieczne jest odniesienie się do samego przedmiotu zamówienia, warunków rynku i możliwości świadczonych usług na podstawie konkretnych przypadków.

Jest to oczywiście optymalny – w ocenie KIO – zakres uzasadnienia dostosowany do stanu faktycznego będącego przedmiotem odwołania, a nie uniwersalny wzór. Wynika jednak z niego, że uzasadnienie powinno zawierać argumenty merytoryczne.

Zdaniem UZP

Podział zamówienia na części był również analizowany przez Urząd Zamówień Publicznych1. Warto więc prześledzić tok rozumowania urzędu.

Zgodnie z treścią znowelizowanego art. 96 ust. 1 pkt 11 Pzp w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza protokół zawierający powody niedokonania podziału zamówienia na części.

Zamawiający, uzasadniając przyczyny braku podziału zamówienia na części, nie może powoływać się wyłącznie na korzyści organizacyjne wynikające z prowadzenia jednego, a nie większej liczby postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Powyższy przepis stanowi transpozycję do polskiego porządku prawnego normy zawartej w art. 46 ust. 1 dyrektywy klasycznej2, który stanowi m.in., że instytucje zamawiające dokonują wskazania najważniejszych powodów swojej decyzji o niedokonaniu podziału na części, które zamieszcza się w dokumentach zamówienia lub w indywidualnym sprawozdaniu, o którym mowa w art. 84 dyrektywy klasycznej.

Należy zauważyć, że jednym z głównych celów dyrektyw z zakresu zamówień publicznych jest zwiększenie udziału sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) na rynku zamówień publicznych. Działanie takie powinno zaowocować również zwiększeniem konkurencji między wykonawcami.

Ważne!

Zgodnie z motywem 78 preambuły do dyrektywy klasycznej w przypadku, gdy instytucja zamawiająca zdecyduje, że podział zamówienia na części nie byłby właściwy, stosowne indywidualne sprawozdanie lub dokumenty zamówienia powinny zawierać wskazanie głównych przyczyn decyzji instytucji zamawiającej.

Powyższy motyw preambuły wymienia następujące przykładowe przyczyny: instytucja zamawiająca mogłaby stwierdzić, że taki podział groziłby ograniczeniem konkurencji albo nadmiernymi trudnościami technicznymi lub nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia, lub też potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia.

Należy zauważyć – jak podaje UZP – że ustawodawca europejski za okoliczność uzasadniającą rezygnację z podziału na części uznał jedynie nadmierne trudności czy koszty oraz brak koordynacji skutkujący poważną groźbą n...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy