Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo

25 czerwca 2018

NR 164 (Czerwiec 2018)

Poprawianie omyłek a aktualność dokumentów

0 167

Poprawianie omyłek w dokumentacji wykonawcy oraz aktualność dokumentów składanych w postępowaniu stanowią nieustające pole do interesujących (i często rozbieżnych) interpretacji przez wszystkich uczestników obrotu zamówieniowego, w tym również podstawowego organu kształtującego dominujące kierunki wykładni – Krajowej Izby Odwoławczej. 

Przedstawiamy poniżej autorski wybór orzeczeń z komentarzem dotyczący poprawiania omyłek i aktualności dokumentów.

Omyłki

  • Dokument gwarancji wadialnej nie może zostać uzupełniony na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp ani też nie może podlegać wyjaśnieniom na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp, bowiem nie stanowi treści oferty. Dopuszczalna i celowa jest wykładnia dokumentu gwarancji bankowej stanowiącego wadium, przy czym wystarczającą podstawą dla dokonania takiej czynności są zasady Pzp i art. 65 k.c. (wyrok KIO z dnia 22 grudnia 2017 r., sygn. akt: KIO 2593/17).
  • Brak możliwości zastosowania wyjaśnień odnośnie do złożonego wadium. Nie ma instytucji prawnych w Pzp służących uzupełnieniu czy wyjaśnieniu nieprawidłowo złożonego wadium (wyrok KIO z dnia 5 października 2015 r., sygn. KIO 2046/15).
  • Zamawiający nie ma podstaw do interpretowania gwarancji wbrew jej treści, w tym nie ma podstaw do wzywania wykonawcy do złożenia wyjaśnień. Przepis art. 87 ust. 1 Pzp nie może mieć zastosowania do tego dokumentu.

Ważne!

Na gruncie ustawy – Prawo zamówień publicznych nie ma procedury przewidzianej dla uzupełnienia, poprawiania czy prostowania gwarancji ubezpieczeniowej. Tym samym oświadczenie o sprostowaniu błędu pozostaje bez znaczenia dla oceny prawidłowości złożonej gwarancji ubezpieczeniowej.

  • Dopuszczenie możliwości wydłużenia – w drodze sprostowania – terminu obowiązywania gwarancji ubezpieczeniowej, tak by odpowiadała ona warunkom specyfikacji, byłoby działaniem, które doprowadziłoby do naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania i stanowiłoby wyraz uprzywilejowanego potraktowania wykonawcy, który dopuścił się uchybienia przy właściwym zabezpieczeniu oferty (wyrok KIO z dnia 7 kwietnia 2015 r., sygn. akt: KIO 552/15; KIO 571/15; KIO 576/15).

Dwie istotne informacje

Z powyższych tez wyroków KIO wynikają dwie – wbrew ich retoryce – niesprzeczne informacje. Z jednej strony zakaz wyjaśniania treści gwarancji wadialnej, jednak wyłącznie dotyczący czynienia tego na podstawie przepisów Pzp, w szczególności dotyczących oferty (art. 87 Pzp). Z drugiej strony wadium nie stanowi części oferty w rozumieniu prawnym, w związku z czym jego treść nie może być wyjaśniana ani poprawiana analogicznie do treści oferty. Wadium nie jest też dokumentem, o którym mowa w art. 25 Pzp (jak również nie jest wskazane w rozporządzeniu ws. dokumentów), co uniemożliwia skorzystanie z art. 26 Pzp i dotyczy to zarówno uzupełnień (ust. 2f oraz 3), jak i wyjaśnień (ust. 4).

Nic natomiast nie stoi na przeszkodzie – i to jest druga informacja – w zastosowaniu art. 65 k.c., który pozwala na badanie woli stron stosunku gwarancyjnego, czyli w przypadku niejasności co do treści gwarancji zamawiający może stosowane wyjaśnienie pozyskać oraz uwzględnić podczas badania ofert.

Należy jednak mieć na uwadze dwie okoliczności: art. 65 k.c. , nie może służyć do uzupełniania/modyfikacji/sprostowania treści złożonej uprzednio gwarancji. Wyjaśnienia mogą dotyczyć kwestii już zawartych w złożonym dokumencie, czyli wyjaśnienia, że w treści gwarancji nastąpiła pomyłka, np. w zakresie dat czy sumy gwarancyjnej, są niedopuszczalne, ponieważ byłaby to czynność sprzeczna z normą zawartą w art. 45 ust. 3 Pzp, przy jednoczesnym braku normy wprost dopuszczającej modyfikacje wadium w trakcie postępowania. Ponadto wyjaśnienia mogą być sporządzane jedynie przez autora dokumentu, czyli...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy