Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z orzecznictwa KIO

13 lipca 2018

NR 157 (Listopad 2017)

Wezwanie czy uzupełnienie

0 142

Czy wyjaśnienie polegające na uzupełnieniu dokumentów oraz interpretacji treści oferty, złożone na wezwanie zamawiającego, należy utożsamiać z uzupełnieniem tej oferty? Wątpliwość tę rozstrzyga wyrok w sprawie o sygn. akt: KIO1508/17, wydany przez skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej na rozprawie pod przewodnictwem Daniela Konicza.

Zamawiający P. prowadził w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zawarcie umowy ramowej na dostawy rur pełnych i perforowanych GRP w latach 2017–2020”. Wartość zamówienia przekraczała kwoty określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Zamawiający 12 lipca 2017 r. poinformował wykonawców biorących udział w postępowaniu o wyborze ofert i zamiarze podpisania umów ramowych z wykonawcami A, B oraz C. Do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 20 lipca 2017 r. wpłynęło odwołanie wykonawcy B od wyboru oferty wykonawcy C.

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie art. 7 ust. 1 i 3 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 8 Pzp, przez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy C, pomimo to, że jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, tj. na podstawie art. 18 pkt 4 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020), art. 73 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.) oraz art. 205 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm.) – z uwagi na niezłożenie podpisów osób reprezentujących wykonawcę C zgodnie z zasadami reprezentacji tej spółki pod oświadczeniem z 10 maja 2017 r. stanowiącym uzupełnienie oferty tego wykonawcy.

Odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu unieważnienia wyboru oferty wykonawcy C oraz odrzucenie tej oferty, a w przypadku gdyby umowa ramowa na dostawy rur pełnych i perforowanych GRP w latach 2017–2020 z wykonawcą C została zawarta – o unieważnienie tej umowy.

W uzasadnieniu zarzutów odwołujący podkreślił, iż przepis art. 7 Pzp stanowi w ust. 1, że zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. Z kolei według ust. 3 zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami Pzp. Natomiast w myśl art. 89 ust. 1 pkt 8 Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Zasady reprezentacji

Przepis art. 18 pkt 4 wskazanej ustawy przewiduje, że w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych i niezakończonych przed 18 października 2018 r., a w przypadku postępowań prowadzonych przez centralnego zamawiającego – przed 18 kwietnia 2017 r., oferty i wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej albo – za zgodą zamawiającego – w postaci elektronicznej, podpisane – odpowiednio – własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający ma bezwzględny obowiązek odrzucenia oferty złożonej bez zachowania formy pisemnej. Oferta złożona z naruszeniem przepisów o formie jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, tj. przepisów k.c. określających skutki niezachowania formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, dokumentową albo elektroniczną, czynność dokonana bez zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje rygor nieważności (art. 73 § 1 k.c.). Natomiast art. 205 § 1 k.s.h. stanowi wyraźnie, że jeżeli zarząd (spółki z o.o.) jest wieloosobowy, sposób reprezentowania określa umowa spółki. Jeżeli umowa spółki nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

W nawiązaniu do powyższego odwołujący podał, że sposób reprezentacji komplementariusza wykonawcy C został określony następująco: w przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania dokumentów w imieniu spółki każdy członek zarządu samodzielnie jest uprawniony do kwoty 250 000 zł, zaś powyżej tej kwoty – prezes zarządu łącznie z członkiem zarządu. Nie ulega więc wątpliwości, że pismo wykonawcy C z 10 maja 2017 r., stanowiące uzupełnienie oferty (zawierające oświadczenie wykonawcy), nie zostało podpisane zgodnie ze sposobem reprezentacji wykonawcy C, wskutek czego nie doszło w istocie do uzupełnienia oferty tego wykonawcy.

Ważne!

Zdaniem odwołującego rozróżnić ponadto należy wymóg reprezentacji łącznej spółki z o.o., tzw. czynnej, wynikający z art. 205 § 1 k.s.h. (składanie oświadczeń na zewnątrz) od reprezentacji spółki z o.o., tzw. biernej (przyjmowanie oświadczeń oraz odbiór pism skierowanych do spółki – art. 205 § 2 k.s.h.). O ile zatem odbiór przez jednego członka zarządu korespondencji skierowanej do spółki z o.o. jest skuteczn...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy