Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

10 maja 2018

NR 161 (Marzec 2018)

Sposób przekazywania oświadczeń

0 201

W postępowaniach o wartości powyżej progu unijnego wszczętych w dniu 18 kwietnia br. lub po tym terminie oświadczenia, w tym oświadczenie na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), muszą być przesyłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

Co oznacza to w zamówieniowej praktyce, jak rozszyfrować techniczne określenia, do których odwołuje się ustawa – Prawo zamówień publicznych i stosowne rozporządzenia? Aby rozprawić się z mitami, które krążą wokół elektronizacji zamówień, należy odpowiedzieć na następujące pytania: 

  • Czy przepis o elektronizacji zamówień dotyczy wyłącznie JEDZ? 
  • Czy oświadczenie może być przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej, na płycie lub nośniku typu pendrive?

Aby jednoznacznie odnieść się do tak sformułowanych pytań, należy przeanalizować przepisy, które regulują kwestię komunikacji między zamawiającym a wykonawcą. 

Obowiązujące przepisy

W myśl zapisów dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE wymóg używania elektronicznych środków komunikacji od dnia 18 kwietnia 2018 r. dotyczy wyłącznie przesyłania JEDZ. Powtórzeniem tej normy w krajowym porządku prawnym jest przepis art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. 

Analizując jednak przepis art. 17 Pzp, należy dostrzec katalog oświadczeń, które w postępowaniach wszczętych przed 18 kwietnia 2018 r. można składać w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej. 

Katalog ten odnosi się do oświadczeń, w tym JEDZ. Wobec tego w postępowaniach wszczętych od dnia 18 kwietnia 2018 r.i później oświadczenia, w tym JEDZ, należy składać w formie elektronicznej. Jeszcze wyraźniej wynika to z przepisu § 7 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych, który wskazuje, że przepisy rozporządzenia dotyczące składania oświadczenia, o którym mowa w art. 25a Pzp, w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, stosuje się od dnia 18 kwietnia 2018 r. Zatem mimo że przepisy dyrektyw odnoszą się do postępowań unijnych, przepisy krajowe mogą regulować i regulują tę kwestię odrębnie.

Środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu Pzp 

Ustawa Pzp w tym zakresie odsyła do rozporządzenia w sprawie e-Zamówień, w którym określone zostały minimalne wymagania techniczne dla sposobu przekazywania oświadczeń, w tym JEDZ. Rozporządzenie to rozróżnia dwa typy środków komunikacji elektronicznej (ŚKE):

  • system teleinformatyczny lub
  • inny środek niż system teleinformatyczny.

System teleinformatyczny to – zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 i 1579) – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowyw...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy