Dział: Jak wygrać przetarg

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Ocena ofert a procedura odwrócona

Dopuszczalność żądania dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego (wycenionego przedmiaru robót budowlanych), w przypadku przyjęcia w umowie wynagrodzenia ryczałtowego, nadal budzi kontrowersje i wątpliwości.

Czytaj więcej

W przypadku braku kosztorysu ofertowego

Dopuszczalność żądania dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego (wycenionego przedmiaru robót budowlanych), w przypadku przyjęcia w umowie wynagrodzenia ryczałtowego, nadal budzi kontrowersje i wątpliwości.

Czytaj więcej

Wada uniemożliwiająca zawarcie ważnej umowy

Unieważnienie postępowania jest czynnością niweczącą całość postępowania, powodującą, że cel prowadzenia postępowania, tj. udzielenie zamówienia publicznego, nie zostaje osiągnięty. Katalog przesłanek unieważnienia postępowania ma charakter numerus clausus (katalogu zamkniętego) i nie może podlegać wykładni rozszerzającej.

Czytaj więcej

W poszukiwaniu uzasadnionych potrzeb

Pomimo to, że ustawodawca, w ustawie – Prawo zamówień publicznych, nie posługuje się pojęciem „uzasadnionych potrzeb zamawiającego”, to można je odnaleźć w szeregu orzeczeń zarówno Krajowej Izby Odwoławczej, jak i sądów powszechnych.

Czytaj więcej

Skutki wprowadzenia zamawiającego w błąd

Ustawa – Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) wzbogaciła obowiązujący system prawny o szereg regulacji, które w mniejszym bądź większym stopniu różnią się od unormowań, które funkcjonujących na gruncie ustawy Pzp2004.

Czytaj więcej

Kilka uwag dla wypełniających JEDZ

W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej progom unijnym lub większej kluczowe znaczenie dla oceny podmiotowej wykonawców ubiegających się o zamówienie ma oświadczenie składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

Czytaj więcej

Zatrzymanie wadium

Zgodnie z art. 98 ust. 6 pkt 1 Pzp zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4 Pzp, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium.

Czytaj więcej

Z pełnomocnikiem zwanym liderem

Przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.), z jednej strony, podobnie jak w ubiegłym roku, dopuszczają możliwość wspólnego ubiegania się przez wykonawców o udzielenie zamówienia publicznego (konsorcjum), z drugiej natomiast wprowadzają kilka całkiem nowych lub znacząco zmodyfikowanych rozwiązań, wymagających nowego podejścia zarówno zamawiających, jak i wykonawców.

Czytaj więcej

Jak skutecznie złożyć ofertę

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) wprowadziła szereg zmian dotyczących składania przez wykonawców ofert. Analizą tych zmian rozpoczynamy nowy cykl artykułów dotyczących skutecznego złożenia oferty przez wykonawcę.

Czytaj więcej

Wyroki na Szukio.pl/ciekawe

Przedstawiamy poniżej wybór wyroków Krajowej Izby Odwoławczej, które zostały wydane w grudniu 2020 r. Ich analiza powinna ułatwić interpretację nowej ustawy 
– Prawo zamówień publicznych.

Czytaj więcej

Podział w ramach grupy kapitałowej

Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, składając oferty – jeden w 8. częściach, drugi w 7. częściach – uzyskaliby łącznie zamówienie w 15 częściach. Zatem jedna grupa kapitałowa uzyskałaby całość zamówienia, a zastrzeżenie zamawiającego zawarte w SIWZ byłoby fikcją. Doprowadziłoby to do naruszenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – orzekła Krajowa Izba Odwoławcza.

Czytaj więcej

Wyroki na SzuKIO.pl/ciekawe

Przedstawiamy poniżej wybór wyroków Krajowej Izby Odwoławczej, które zostały wydane w listopadzie i grudniu 2020 r. Ich analiza powinna ułatwić interpretację nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Czytaj więcej