Autor: Józef Edmund Nowicki

Właściciel kancelarii specjalizującej się w kontroli i doradztwie z zakresu zamówień publicznych. Autor komentarzy do ustawy – Prawo zamówień publicznych

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Tajemnica przedsiębiorstwa

Zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca – nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Czytaj więcej

Na pytania Czytelników odpowiada Józef Edmund Nowicki

Jaki jest termin na wniesienie odwołania od zaniechania ujawnienia informacji zastrzeżonych w ofercie jako tajemnicy przedsiębiorstwa?

Czytaj więcej

Rażące niedbalstwo

Zamierzone działanie, rażące niedbalstwo, lekkomyślność lub nieuwaga przy przedstawieniu informacji mogących mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu – oto istotne przyczyny niepowodzenia przetargów o udzielenie zamówienia publicznego.

Czytaj więcej