Autor: Józef Edmund Nowicki

Właściciel kancelarii specjalizującej się w kontroli i doradztwie z zakresu zamówień publicznych. Autor komentarzy do ustawy – Prawo zamówień publicznych

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Podział zamówienia

Sama tożsamość przedmiotu zamówienia, możliwość przewidzenia go w określonym czasie oraz realizacja przez jednego wykonawcę nie przesądzają o podziale zamówienia na części, w celu uniknięcia stosowania przepisów Pzp.

Czytaj więcej

Przesłanki odrzucenia oferty (2)

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020), obowiązująca od dnia 28 lipca 2016 r., zawiera m.in. nowe przesłanki odrzucenia oferty. Kontynuujemy ich prezentację.

Czytaj więcej

Wynagrodzenie ryczałtowe

Wynagrodzenie ryczałtowe polega na umówieniu z góry wysokości wynagrodzenia w kwocie absolutnej, przy wyraźnej lub dorozumianej zgodzie stron na to, że wykonawca nie będzie domagać się wynagrodzenia wyższego, a inwestor (zamawiający) zmniejszenia wynagrodzenia. 

Czytaj więcej

Zmiany umowy w praktyce

Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp istotne zmiany postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, będą możliwe tylko w przypadku, gdy zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ. 

Czytaj więcej

Postępowanie w procedurze odwróconej

Procedura odwrócona została uregulowana art. 24aa ust. 1 po nowelizacji z dnia 22 czerwca 2016 r. ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z tym przepisem w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wybrany wykonawca spełnia wymagane warunki. 

Czytaj więcej

Kara umowna – zryczałtowane odszkodowanie

Na podstawie art. 483 § 1 k.c. zamawiający może zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy. Kara umowna przewidziana w art. 483 § 1 k.c. jest swego rodzaju odszkodowaniem służącym naprawieniu szkody wyrządzonej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania niepieniężnego.

Czytaj więcej