Autor: Józef Edmund Nowicki

Właściciel kancelarii specjalizującej się w kontroli i doradztwie z zakresu zamówień publicznych. Autor komentarzy do ustawy – Prawo zamówień publicznych

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Rygory zapytania o cen

Według przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych tryb zapytania o cenę możliwy jest do zastosowania tylko wobec dostaw lub usług powszechnie dostępnych, o ustalonych standardach jakościowych

Czytaj więcej

Oferta bez wad

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty skutkuje ich odrzuceniem na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 Pzp. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zamawiający dopuszcza lub wymaga złożenia oferty wariantowej. W takim przypadku ofertę wariantową wykonawca składa łącznie z ofertą. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę również na daną część zamówienia.

Czytaj więcej

Potwierdzenie spełniania wymagań

W związku ze zmianami wprowadzonymi do przepisów zamówieniowych nowelizacją ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016 r. istotne znaczenie dla uczestników postępowań przetargowych ma odrębne omówienie dokumentów potwierdzających w aktualnym stanie prawnym spełnianie przez oferowane w przetargu dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego. 

Czytaj więcej

Zamówienia na usługi społeczne

Dyrektywa 2014/24/UE wprowadziła nowe zasady udzielania zamówień publicznych – na usługi społeczne i inne szczególne usługi. Wykaz usług społecznych stanowi załącznik XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załącznik XVII do dyrektywy 2014/25/UE. Usługi społeczne zastąpiły tym samym obowiązujący podział usług na usługi priorytetowe i niepriorytetowe. 

Czytaj więcej

Budowlane na nowo

Roboty budowlane w rozumieniu art. 2 pkt 8 Pzp to wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1125) lub obiektu budowlanego, a także realizacja obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego. 

Czytaj więcej

Na pytania Czytelników odpowiada Józef E. Nowicki

Czy zamawiający może stosować przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych fakultatywnie i przeprowadzić postępowanie o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego, jeżeli wartość zamówienia wynosi 27 000 euro?

Czytaj więcej