Autor: Józef Edmund Nowicki

Właściciel kancelarii specjalizującej się w kontroli i doradztwie z zakresu zamówień publicznych. Autor komentarzy do ustawy – Prawo zamówień publicznych

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Orzecznictwo dotyczące poprawiania omyłek w ofercie

Na podstawie art. 87 ust. 2 Pzp zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie (pkt 1), oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek (pkt 2) oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty (pkt 3), niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Czytaj więcej

Prawa i obowiązki wykonawcy w nowej ustawie

Ustawa z dnia z 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019), mająca obowiązywać od dnia 1 stycznia 2021 r., zmieniła definicję wykonawcy. Dotychczas wykonawcą była wyłącznie osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. W nowej ustawie rozszerzono tę definicję na wzór europejski, o osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług.

Czytaj więcej

Wadium w formie gwarancji

Czy wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na zlecenie tylko jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjanta), który nie złożył oferty samodzielnie, zostało wniesione prawidłowo i zabezpiecza ofertę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w sytuacji gdy z treści takiej gwarancji nie wynika objęcie nią tych wykonawców?

Czytaj więcej

Jawność otwarcia ofert – pisemnie i elektronicznie

Problematyka składania i otwarcia ofert została uregulowana w art. 86 Pzp. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich otwarcia. Za nieujawnienie treści ofert odpowiada zamawiający.

Czytaj więcej