Autor: Józef Edmund Nowicki

Właściciel kancelarii specjalizującej się w kontroli i doradztwie z zakresu zamówień publicznych. Autor komentarzy do ustawy – Prawo zamówień publicznych

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Problemy ze składaniem ofert dodatkowych

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

Czytaj więcej

PRZYGOTOWUJĘ NARZĘDZIA PRACY

Od wielu lat publikujemy ich artykuły na łamach „Monitora Zamówień Publicznych”
lub korzystamy z przygotowanego przez nich warsztatu pracy. Najmniej
wiemy o autorach, dlatego wprowadziliśmy nowy cykl artykułów – wywiadów,
w których rozmawiać będziemy z ludźmi zamówień publicznych o ich zawodowej pasji.

Czytaj więcej

Warunki dotyczące finansów

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający może żądać dokumentów określonych w § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 i Dz. U. z 2018 r., poz. 1993).

Czytaj więcej

Błędy czy błędne odczytanie instrukcji JEDZ

W środowisku zamówień publicznych była to jedna z głośniejszych spraw, gdyż złożenie JEDZ wypełnionego zgodnie z instrukcją Urzędu Zamówień Publicznych zamieszczoną na stronie internetowej UZP stanowiło podstawę wykluczenia wykonawcy z postępowania o zamówienie publiczne. Warto więc tę sprawę przeanalizować krok po kroku.

Czytaj więcej

Warunki dotyczące finansów

W przypadku warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej zamawiający może wymagać m.in., aby wykonawcy posiadali określony minimalny roczny obrót, w tym określony minimalny roczny obrót w obszarze objętym zamówieniem, a także by przedstawili informacje na temat ich rocznych sprawozdań finansowych, wykazujących w szczególności stosunek aktywów do zobowiązań.

Czytaj więcej

Wyłączenie z postępowania

Zgodnie z art. 7 ust. 2 Pzp czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. Okoliczności wyłączające udział osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określa m.in. art. 17 ust. 1 Pzp.

Czytaj więcej

Zatrzymanie wadium

Celem przepisu art. 46 ust. 4a Pzp jest ograniczenie możliwości dokonywania zmów przetargowych polegających na porozumieniu wykonawców prowadzącym do udzielenia zamówienia temu, kto zaoferuje najwyższą cenę. W orzecznictwie zwraca się uwagę na sankcyjny i dyscyplinujący wykonawców charakter instytucji zatrzymania wadium przez zamawiającego oraz konieczność oceny zaistnienia przesłanek zatrzymania wadium przy uwzględnieniu konkretnych okoliczności danej sprawy.

Czytaj więcej