Autor: Józef Edmund Nowicki

Właściciel kancelarii specjalizującej się w kontroli i doradztwie z zakresu zamówień publicznych. Autor komentarzy do ustawy – Prawo zamówień publicznych

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Postępowanie w trybie podstawowym

W postępowaniach dotyczących zamówień publicznych o wartości poniżej progów unijnych nowa ustawa Pzp przewiduje tryby: podstawowy, partnerstwa innowacyjnego, negocjacji bez ogłoszenia i zamówienia z wolnej ręki.

Czytaj więcej

Mocne i słabe strony nowej ustawy

Sejm RP uchwalił w dniu 11 września 2019 r. nową ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz przepisy wprowadzające tę ustawę. Celem nowej ustawy jest kompleksowe uregulowanie materii zamówień publicznych. Obecnie zagadnienia te reguluje ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).

Czytaj więcej

Zmiana umowy w zamówieniach na roboty budowlane

Pojęcie robót dodatkowych jest utożsamiane z robotami, które zamawiający mógł przewidzieć, jednak z różnych powodów nie uwzględnił ich w opisie przedmiotu zamówienia, z robotami, które stanowią zwiększenie robót ujętych w opisie przedmiotu zamówienia oraz robotami, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. 

Czytaj więcej

Uczestnictwo w zamówieniach publicznych oferentów z państw trzecich

Komisja Europejska opublikowała (z datą 24 lipca 2019 r.) wytyczne w kwestii udziału wykonawców i towarów pochodzących z państw trzecich w unijnym rynku zamówień publicznych.
 

Czytaj więcej

Sankcje przez instrukcję?

Czy zastosowanie się do zaleceń Urzędu Zamówień Publicznych może być uznane za lekkomyślność lub niedbalstwo? Zgodnie z art. 154 pkt 10 i 13 Pzp Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przygotowuje i upowszechnia przykładowe wzory umów w sprawach zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów stosowanych przy udzielaniu zamówień. Wydaje opinie prawne i instrukcje z zakresu stosowania przepisów ustawy Pzp.

Czytaj więcej