Autor: Józef Edmund Nowicki

Właściciel kancelarii specjalizującej się w kontroli i doradztwie z zakresu zamówień publicznych. Autor komentarzy do ustawy – Prawo zamówień publicznych

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Wykluczenie nierzetelnego wykonawcy

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.

Czytaj więcej

Na pytania Czytelników odpowiada Józef E. Nowicki

Czy doświadczenie wykonawcy może być kryterium oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umów ramowych?

Czytaj więcej

Wynagrodzenie ryczałtowe w orzecznictwie

W orzecznictwie Sądu Najwyższego wielokrotnie podkreślano, że strony, decydując się na przyjęcie formy wynagrodzenia ryczałtowego, muszą liczyć się z jej bezwzględnym i sztywnym charakterem, który zgodnie  z art. 632 § 1 k.c. polega na tym, że przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztu prac. Jedynie sąd – w wyjątkowych okolicznościach – może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. 

Czytaj więcej

Na pytania Czytelników odpowiada Józef E. Nowicki

Czy wypowiedzenie umowy z nierzetelnym wykonawcą może stanowić podstawę do udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 Pzp?

Czytaj więcej

Na pytania Czytelników odpowiada Józef Edmund Nowicki

Zawiadomienie skuteczne
Czy ustawowy zwrot „przesłanie zawiadomienia” oznacza nadanie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, czy doręczenie?

Czytaj więcej

Dokumenty w procedurze odwróconej

Zgodnie z art. 25a ust. 1 Pzp do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Czytaj więcej

Na pytania Czytelników odpowiada Józef Edmund Nowicki

Na pytania Czytelników odpowiada Józef Edmund Nowicki

Czytaj więcej

Dokumenty w procedurze odwróconej (2)

Zgodnie z art. 25a ust. 1 Pzp do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kontynuując prezentację opinii w tej kwestii, zapoczątkowaną w majowym numerze „Monitora Zamówień Publicznych”, odnieśmy się do aktualności polis i dokumentów finansowych.

Czytaj więcej

Na pytania Czytelników odpowiada Józef E. Nowicki

Czy zamawiający może wpływać na treść umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia?

Czytaj więcej

Na pytania Czytelników odpowiada Józef Edmund Nowicki

Czy zamawiający może wpływać na treść umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia?

Czytaj więcej