Dział: Prawo

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Elektromobilność a zamówienia publiczne

Udzielanie zamówień publicznych to istotny proces w funkcjonowaniu każdego zamawiającego. Nie należy go utożsamiać ze schematycznym podejściem do zakupów. Proces ten powinien być analizowany jako główny element strategii rozwoju danej jednostki czy danego regionu.

Czytaj więcej

Certyfikaty w zamówieniach publicznych a praktyka

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający mogą żądać od wykonawców złożenia certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność (art. 105 ust. 1 ustawy Pzp) lub sprawozdania badań przeprowadzonych przez tę jednostkę.

Czytaj więcej

Faktyczne zniesienie czynności zamawiającego

Postępowanie o udzielenie zamówienia, prowadzone na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, cechuje się swoistym formalizmem. Niemniej jest to pewnego rodzaju zasada, od której występują – jak pokazuje orzecznictwo – znaczne wyjątki.

Czytaj więcej

Polski Ład – składka zdrowotna

Od dnia 1 stycznia 2022 r. obowiązywać zaczęły nowe przepisy w zakresie wysokości składki zdrowotnej. Zmiany w tym zakresie wprowadziła również ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej

Polski Ład a zamówienia publiczne

Polski Ład to plan, który wiąże się ze zmianą wielu ustaw, wprowadza szereg regulacji i założeń w zakresie przyszłych regulacji. odnosi się zwłaszcza do ustaw podatkowych oraz 
do tego, w jaki sposób będzie wpływał na zamówienia publiczne.

Czytaj więcej

Efektywność energetyczna po nowemu

Od dnia 1 stycznia 2022 r. przed jednostkami publicznymi otwiera się możliwość realizacji w nowej formule oraz kwalifikacji poza długiem publicznym umów o poprawę efektywności energetycznej.

Czytaj więcej

Przegląd orzecznictwa Sądu Zamówień Publicznych

Rok 2021 jest rokiem, który niewątpliwie upływa pod znakiem nowego Prawa zamówień publicznych. Nowe przepisy wprowadziły szereg rozwiązań, w tym długo oczekiwane utworzenie jednego sądu, dedykowanego rozpoznawaniu wszystkich skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej. Sąd Zamówień Publicznych1 – bo to o nim mowa – wydał w ciągu tego roku wiele bardzo interesujących wyroków.

Czytaj więcej

Rażąco niska cena w zamówieniach na usługi (3)

Na rynku zamówień publicznych na usługi przedmiotem zamówienia mogą być tzw. usługi proste – takie jak usługi utrzymania czystości czy ochrony, jak również usługi wymagające specjalistycznej wiedzy.

Czytaj więcej

RODO a zasada jawności w zamówieniach publicznych

Nowe przepisy dotyczące zamówień publicznych, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., były przygotowywane już po wejściu w życie RODO, w związku z czym w treści nowego Pzp Z DNIA 11 września 2019 r. uwzględniono już wymagania w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Czytaj więcej

Rażąco niska cena a dofinansowanie z PFRON (2)

Czynnikiem, na który często powołują się wykonawcy w trakcie wyjaśniania ceny na usługi, są otrzymywane dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w przypadku zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej

Polubowne rozwiązywanie sporów – koncyliacja (2)

Podobnie jak w przypadku mediacji, nie ma legalnej definicji koncyliacji. Nawiązuje do niej jedynie art. 1833a Kodeksu postępowania cywilnego, który daje mediatorowi (koncyliatorowi) prawo do wskazania stronom sposobu rozwiązania sporu, który jednak nie jest dla nich wiążący.

Czytaj więcej

Rażąco niska cena w zamówieniach na usługi

Sytuacje występujące w zakresie tzw. rażąco niskiej ceny mają bardzo różny charakter. Począwszy od kwestii tajemnicy przedsiębiorstwa (utajnianie wyjaśnień w zakresie ceny), przez analizę kwestii wynagrodzeń pracowniczych czy badanie realności ceny w kontekście powoływania się na dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych – orzecznictwo dotyczy wielu zagadnień.

Czytaj więcej