Dział: Prawo

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Oczekiwania wobec nowego Pzp

Do Krajowej Izby Odwoławczej od czynności i zaniechania zamawiającego w 2016 r. wpłynęło 2496 odwołań (wobec 2877 w 2015 r.). Skargę do sądu okręgowego wniesiono jedynie w 130 sprawach (wobec 179 w 2015 r.). 

Czytaj więcej

Rozbieżności w przepisach Pzp

Konieczność dostosowania przepisów w zakresie dostępu do wyjaśnień i uzupełnień ofert, wadium i terminu związania ofertą do nowego modelu badania i oceny ofert jest podstawową zmianą, którą należałoby wprowadzić do nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

Czytaj więcej

Samooczyszczenie przy odrzuceniu oferty

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych reguluje zasady udzielania zamówień publicznych, które na płaszczyźnie norm unijnych uwzględnione zostały w trzech odrębnych aktach: dyrektywie 2014/24/UE zwanej klasyczną, dyrektywie 2014/25/UE zwanej sektorową oraz dyrektywie 2009/81/WE zawierającej regulacje w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.

Czytaj więcej

Przy wdrażaniu funduszy unijnych

Nieprawidłowość to każde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie funduszy unijnych (realizację projektu), które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet UE poprzez obciążenie go nieuzasadnionym wydatkiem. 

Czytaj więcej

Tajemnica przedsiębiorstwa – kalkulacje ceny

W praktyce postępowań o udzielenie zamówienia publicznego bardzo częste jest zastrzeganie jako tajemnicy przedsiębiorstwa treści wyjaśnień, jakie wykonawcy składają na podstawie art. 90 ust. 1 Pzp. Chodzi o wyjaś- nienia rażąco niskiej ceny. 

Czytaj więcej

Poprawianie omyłek a aktualność dokumentów

Poprawianie omyłek w dokumentacji wykonawcy oraz aktualność dokumentów składanych w postępowaniu stanowią nieustające pole do interesujących (i często rozbieżnych) interpretacji przez wszystkich uczestników obrotu zamówieniowego, w tym również podstawowego organu kształtującego dominujące kierunki wykładni – Krajowej Izby Odwoławczej. 

Czytaj więcej

Tajemnica przedsiębiorstwa

Zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca – nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Czytaj więcej

Zmiany w zakresie odpowiedzialności zamawiającego (2)

W poprzednim numerze „Monitora ZP” omówione zostały regulacje prawne związane z wystąpieniem stanu epidemii oraz z regulacjami przyjmowanymi w wyniku przeciwdziałania skutkom epidemii – tzw. tarczami antykryzysowymi. Aktualnie przedstawiamy zmiany w zakresie odpowiedzialności przewidziane w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Czytaj więcej

Nowy taryfikator korekt finansowych

Z tematyką zamówień publicznych nierozerwalnie związana jest kwestia korekt finansowych naliczanych za uchybienia w stosowaniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.).

Czytaj więcej