Dział: Prawo

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Tajemnica przedsiębiorstwa (3)

W niniejszym opracowaniu (trzeciej części cyklu: tajemnica przedsiębiorstwa) szczególnej analizie zostało poddane orzecznictwo dotyczące wykazania kwestii działań polegających na utrzymaniu poufności danego rodzaju informacji – jako przesłanki tajemnicy przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej

Polubowne rozwiązywanie sporów

Przez wiele lat polubowne rozwiązywanie sporów kojarzyło się z działalnością arbitrażową, polegającą na rozstrzyganiu spraw nie przez zawodowe sądy powszechne, lecz przez wyznaczanych prawników, działających jako sąd polubowny (arbitrażowy).

Czytaj więcej

Tajemnica przedsiębiorstwa (2)

Zakres informacji, które podlegają utajnieniu, stanowi pewien problem. Wykonawcy często bowiem obejmują zastrzeżeniem całe dokumenty – podczas gdy tylko niektóre z informacji w nich zawartych mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej

Tajemnica przedsiębiorstwa

Od dnia 4 września 2018 r. obowiązuje ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1637). Ustawa ta zmieniła definicję tajemnicy przedsiębiorstwa zawartą w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Czytaj więcej

Instytucja wadium

Zasady wniesienia i zwrotu wadium oraz przesłanki jego zatrzymania zostały uregulowane w przepisach art. 97 i 98 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Dodatkowo na gruncie zamówień o wartości nieprzekraczającej progów unijnych kwestia wysokości wadium uregulowana jest w art. 281 ust. 4 Pzp.

Czytaj więcej

Zmiany w zakresie odpowiedzialności zamawiającego

W poprzednim numerze „Monitora ZP” omówione zostały regulacje prawne związane z wystąpieniem stanu epidemii oraz koniecznością przeciwdziałania skutkom epidemii – tzw. „tarczami antykryzysowymi”. Aktualnie przedstawiamy zmiany w zakresie odpowiedzialności wynikające z ustawy – Prawo zamówień publicznych i ustawy – Kodeks karny.

Czytaj więcej

Duża nowelizacja nowego Pzp

W dniu 17 grudnia 2020 r. pod pozycją 2275 w Dzienniku Ustaw RP ogłoszony został tekst ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej

Wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie udzielania zamówień publicznych w kontekście COVID-19

W dniu 1 kwietnia 2020 r. Komisja Europejska wydała wytyczne w sprawie stosowania ram dotyczących zamówień publicznych w sytuacji nadzwyczajnej związanej z kryzysem wywołanym epidemią COVID-19 (Komunikat Komisji – Wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie stosowania ram dotyczących zamówień publicznych w sytuacji nadzwyczajnej związanej z kryzysem wywołanym epidemią COVID-19 (Dz. U. C 108 I z 1 kwietnia 2020 r., s. 1).

Czytaj więcej

Pytania a interpretacje na korzyść wykonawcy

W przestrzeni zamówień publicznych funkcjonują dwie reguły, które na pierwszy rzut oka wydają się pozostawać ze sobą w kolizji. Pierwszą z nich jest utrwalona i powszechnie aprobowana reguła interpretacji na korzyść wykonawcy. Drugą jest reguła, zgodnie z którą wykonawcy zobowiązani są do kierowania zapytań względem niejasnych postanowień SIWZ, pod rygorem poniesienia negatywnych konsekwencji.

Czytaj więcej

Jak interpretować hiszpański zakaz zawierania umów?

W Hiszpanii od 23 grudnia 2010 r. obowiązuje ustawa, która do katalogu wymierzanych kar wprowadziła karę pozbawiania możliwości zawierania umów z jednostkami publicznymi przez osobę prawną. 

Czytaj więcej

Potwierdzenie niekaralności – na przykładzie Hiszpanii

Zaświadczenia, które dotyczą informacji o niekaralności, odnoszą się przede wszystkim do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które składają oferty, urzędujących członków organów zarządzających, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej czy prokurenta.

Czytaj więcej

Konsorcjum w zamówieniach publicznych

Pojęcie konsorcjum, z języka łacińskiego consortium, do nomenklatury prawniczej zaimplementowane zostało z prawa rzymskiego. W starożytnym Rzymie konsorcjum oznaczało współudział, spółkę, np. pomiędzy współdziedzicami. 

Czytaj więcej