Dział: Temat numeru

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Potrzebny dodatkowy czas na zmianę SWZ

Doświadczenia pierwszego półrocza funkcjonowania, obowiązującej OD DNIA 1 stycznia 2021 r., ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), pozwoliły na zaobserwowanie trudności związanych ze stosowaniem nowych przepisów.

Czytaj więcej

W formułowaniu kryteriów potrzebny zdrowy rozsądek

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, która obowiązuje od początku bieżącego roku, reguluje materię kryteriów oceny ofert w art. 239–247.

Czytaj więcej

Najnowsze zmiany w ustawie – Prawo budowlane

Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r., poz. 11) wprowadziła liczne zmiany w Prawie budowlanym. Zmiany poszczególnych przepisów mają różne daty wejścia w życie.

Czytaj więcej

Umowy o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane jest odrębną umową nazwaną, regulowaną przepisami Kodeksu cywilnego. Należy ją kwalifikować jako umowę wzajemną i odpłatną. Zobowiązanie z niej wynikające ma charakter zobowiązania rezultatu.

Czytaj więcej

Odwołanie do KIO

Analizując zasady i możliwości złożenia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej, należałoby na wstępie określić, jakie zasady obowiązują w zakresie środków ochrony prawnej w sytuacji, gdy postępowanie zostało wszczęte na podstawie przepisów ustawy Z DNIA 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych Albo odwołanie zostało wniesione do 31 grudnia 2020 r. lub wcześniej, ALBO odwołanie – składane było po 1 stycznia 2021 r.

Czytaj więcej

Kluczowe zmiany w umowach

Wejście w życie nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych przynosi wiele zmian. Nie ominęły one treści umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pamiętajmy jednak, że będą one miały zastosowanie dopiero w stosunku do umów zawieranych w wyniku postępowań wszczętych od dnia 1 stycznia 2021 r.1

Czytaj więcej

Elementy umowy o zamówienie publiczne

Zamawiający oraz wykonawca wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobligowani są do współpracy przy wykonywaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa o zamówienie publiczne, z wyjątkiem sytuacji odmiennie uregulowanych odrębnymi przepisami prawa, wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej.

Czytaj więcej

Gdy cena lub koszt wydają się rażąco niskie

Przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492 i 1517) nie zawierają definicji legalnej rażąco niskiej ceny czy też procentowego poziomu, na podstawie którego można byłoby automatycznie stwierdzić, że mamy do czynienia z zaoferowaniem przez wykonawcę rażąco niskiej ceny lub kosztu.1

Czytaj więcej

Umowy w usłudze ubezpieczenia

Ustawa – Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.1, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2021 r., wprowadziła zmiany w obszarze kontraktowym mające na celu przede wszystkim zrównoważenie interesu zamawiającego i wykonawcy w relacji zamówieniowej, nie naruszając przy tym pozycji zamawiającego – jako podmiotu zlecającego.

Czytaj więcej

Przygotowanie do zamówienia IT

Zakup systemów IT wymaga od zamawiających szczególnego przygotowania. Istotny wpływ na powodzenie takiego zamierzenia inwestycyjnego ma wiele czynników, wśród których należy wymienić znajomość rozwiązań IT występujących na rynku, aktualność posiadanych przez zamawiającego w tym zakresie informacji, czy też świadomość co do możliwości własnych zamawiającego w zakresie prawidłowego i wyczerpującego przygotowania postępowania na zakup systemu IT.

Czytaj więcej