Dział: Temat numeru

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Elektronizacja – pierwsze doświadczenia

Od czasu wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dotyczących elektronizacji, początkowo od 18 kwietnia 2018 r. w zakresie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), a następnie od 18 października 2018 r. – w pełni w zamówieniach publicznych o wartości równej progom unijnym lub większej, często zauważa się problemy nie tylko interpretacyjne, lecz także techniczne. Te ostatnie wiążą się zwłaszcza z korzystaniem z kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz z instrumentów informatycznych

Czytaj więcej

Dlaczego w trybie bezkonkurencyjnym

Najnowsze orzecznictwo sądowe wskazuje, że prawo zamówień publicznych i prawo własności intelektualnej nie muszą pozostawać w konflikcie. Udzielanie zamówień z wolnej ręki, z uwagi na ochronę praw wyłącznych, może w pewnych warunkach sprzyjać efektywności procesu inwestycyjnego. Każdy przypadek skorzystania z trybu niekonkurencyjnego należy jednak rozpatrywać w odniesieniu do konkretnej sprawy.

Czytaj więcej

Klauzule waloryzacyjne w umowach

Tematem tego artykułu jest stosowanie tzw. klauzul waloryzacyjnych w wynagrodzeniu wykonawcy w umowach długoterminowych (art. 142 ust. 5 pkt 2 i 3)oraz postanowień dotyczących zatrudnienia (art. 29 ust. 3a) na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych w usłudze ubezpieczenia.

Czytaj więcej

Zatrzymanie wadium

Celem przepisu art. 46 ust. 4a Pzp jest ograniczenie możliwości dokonywania zmów przetargowych polegających na porozumieniu wykonawców prowadzącym do udzielenia zamówienia temu, kto zaoferuje najwyższą cenę. W orzecznictwie zwraca się uwagę na sankcyjny i dyscyplinujący wykonawców charakter instytucji zatrzymania wadium przez zamawiającego oraz konieczność oceny zaistnienia przesłanek zatrzymania wadium przy uwzględnieniu konkretnych okoliczności danej sprawy.

Czytaj więcej

Rażąco niska cena

W 2018 r. w wielu przetargach zamawiający wzywali wykonawców do wyjaśnień dotyczących elementów ceny oferty. Wówczas wykonawcy stawali przed problemem, w jaki sposób złożyć wyjaśnienia i przekonać zamawiającego o prawidłowości ceny. Zamawiający mieli natomiast problem z oceną złożonych wyjaśnień. Krajowa Izba Odwoławcza wielokrotnie wydawała orzeczenia dotyczące kwestii rażąco niskiej ceny. Na gruncie takich sytuacji wynikło bardzo wiele problemów interpretacyjnych.

Czytaj więcej

Spory dotyczące potencjału podmiotu trzeciego

Problemów interpretacyjnych w 2018 r. było niemało. W nowelizowanej od 2016 r. ustawie są nie tylko przepisy, ale i całe obszary dotyczące poszczególnych etapów postępowań wymagające wyjaśnienia, albo nawet korekty, w kontekście ich zgodności z prawem unijnym. Zdecydowanym liderem tego niechlubnego rankingu nadal pozostaje regulacja art. 22a ust. 6 Pzp, która doczekała się już co najmniej dwóch, jeśli nie trzech, częściowo wzajemnie wykluczających się interpretacji.

Czytaj więcej

Elektronizacja wystartowała: Dostęp wykonawców do dokumentów

Od 18 października 2018 r. w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej progów unijnych składanie ofert i innych dokumentów odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a oferty, wnioski o dostęp do udziału w postępowaniu oraz oświadczenia należy składać – pod rygorem nieważności – w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Czytaj więcej

Elektronizacja wystartowała. Od 18 października 2018

W postępowaniach o wartości równej progom unijnym lub większej, wszczętych od 18 października 2018 r., obowiązuje pełna elektronizacja w komunikacji zamawiającego z wykonawcami. Nie tylko oferta czy JEDZ, ale także oświadczenia i dokumenty przekazywane w tych postępowaniach muszą mieć formę elektroniczną.

Czytaj więcej

Koszty cyklu życia

Zamawiający, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Takimi kryteriami są cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia. 

Czytaj więcej

Zatrudnienie na umowę o pracę

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3a Pzp w przypadku zamówienia na usługi lub roboty budowlane zamawiający może zobowiązać wykonawcę i jego podwykonawców do zatrudnienia pracowników na umowę o pracę w celu wykonania wskazanego kontraktu. 

Czytaj więcej

Zmiany umowy w praktyce

Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp istotne zmiany postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, będą możliwe tylko w przypadku, gdy zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ. 

Czytaj więcej