Dział: Temat numeru

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Przepisy prawa – orzecznictwo KIO

Coraz częściej o zamówienie publiczne ubiegają się wykonawcy zagraniczni, którzy są sprawdzani przez zamawiającego pod kątem zaistnienia podstaw wykluczenia, zwłaszcza z powodu karalności za przestępstwa określone 
w ustawie – Prawo zamówień publicznych. 

Czytaj więcej

Oferta w projektowanej ustawie

Projekt nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych nie przewiduje zmian w podstawowych zasadach składania ofert. Wykonawca będzie mógł złożyć tylko jedną ofertę z wyjątkiem przypadków określonych w Pzp, które dotyczą w szczególności składania ofert wariantowych czy dodatkowych. 

Czytaj więcej

Bagatelne – jasne, ale nieoczywiste

Mimo że zamówienia bagatelne funkcjonują w systemie zamówień publicznych od wielu lat, to nadal ich stosowanie budzi wiele nieporozumień i rozbieżności interpretacyjnych.

Czytaj więcej

Zamówienia do 30 tys. euro aktualnie i w projekcie nowego Pzp

Zamówienia publiczne, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro, to zamówienia, które ze względu na swoją tzw. wartość bagatelną ustawodawca zdecydował się wyłączyć spod stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), a także z projektu nowego Pzp.

Czytaj więcej

E-faktura w podprogowych

Od dnia 18 kwietnia 2019 r. obowiązuje ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (dalej: ustawa o e-fakturowaniu) implementująca do krajowego porządku prawnego regulacje dyrektywy 2014/55/UE. 

Czytaj więcej

Nowe obowiązki i nowe uprawnienia

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U., poz. 2191), wdrażająca do polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2014/55/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych, nakłada na zamawiających obowiązek przyjmowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

Czytaj więcej

Skan oferty – opinie i praktyka

Od paru miesięcy w środowisku związanym z zamówieniami publicznymi toczy się dyskusja, czy skan oferty może zostać uznany za oryginał, czy jest on jedynie elektroniczną kopią papierowej wersji oferty i jako taki jest niedopuszczalny w postępowaniu.

Czytaj więcej

Kary umowne w zamówieniach publicznych - Miarkowanie kar

Zgodnie z art. 483 § 1 Kodeksu cywilnego można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej kwoty (kara umowna).

Czytaj więcej

Czy kosztorys ofertowy może być objęty tajemnicą przedsiębiorstwa

Ostatnio coraz więcej wykonawców przy składaniu ofert zaczęło zastrzegać niejawność swoich kosztorysów ofertowych, uznając je za tajemnicę przedsiębiorstwa. Jest to, ich zdaniem, dobry sposób na eliminację czynności sprawdzających przez wykonawców, którzy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uzyskali niższe noty i szukają podstaw do złożenia sprzeciwu wobec wybranej oferty.

Czytaj więcej

Analiza rynku budowlanego

Jak przygotować zwycięską ofertę – to niewątpliwie duże wyzwanie dla wykonawców na rynku zamówień publicznych. Postaram się je przeanalizować na podstawie doświadczeń lidera branży Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal i przedstawić wnioski, które wspólnie powinniśmy wdrożyć do zamówieniowego prawa.

Czytaj więcej

Wsparcie grup marginalizowanych: Zatrudnianie niepełnosprawnych przy realizacji zamówień

Zarówno w polskich, jak i wspólnotowych przepisach o zamówieniach publicznych, poza celami zasadniczymi, jakimi są ochrona konkurencji i racjonalność wydatków publicznych, występują dodatkowe cele. Są to: stymulowanie rozwoju ekonomicznego, wyrównywanie różnic w rozwoju pomiędzy regionami, rozwój rynku pracy i zapewnianie odpowiednich standardów zatrudnienia, wsparcie grup marginalizowanych społecznie, ochrona środowiska, cele kulturalne.

Czytaj więcej

Udostępnianie potencjału podmiotu trzeciego

Instytucja udostępniania potencjału przez podmioty trzecie, mimo że zmienione przepisy z nią związane obowiązują od dnia 28 lipca 2016 r., nadal budzi wiele wątpliwości wykonawców i zamawiających, szczególnie w zakresie realności i sposobów udostępnienia.

Czytaj więcej