Dołącz do nas

Monitor zamówień publicznych

Autor Gawrońska-Baran Andrzela

Małe – ze środków unijnych

Przy wydatkowaniu środków publicznych na te zamówienia zamawiający powinni przestrzegać zasad wynikających z przepisów o finansach publicznych, tj. celowości, oszczędności i uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów (zob. postanowienie KIO z dnia 30 stycznia 2013 r., sygn. akt: KIO 94/13). W przypadku współfinansowania zamówień do 30 000 euro ze środków Unii Europejskiej dochodzi obowiązek kierowania się zasadami wynikającymi m.in. z wytycznych instytucji udzielającej wsparcia.

Szczególne wymagania zawarte są przykładowo w wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020. Wyimek Wynika z nich, że beneficjenci – zamawiający muszą przestrzegać zasady konkurencyjności, jeżeli wartość zamówienia jest większa niż 50 000 zł ...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 94% treści