Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zdaniem eksperta

19 lipca 2018

NR 156 (Październik 2017)

Małe – ze środków unijnych

0 2

Zamówienia wyłączone spod procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ze względu na wartość nieprzekraczającą 30 000 euro nie tracą statusu zamówień publicznych. 

Przy wydatkowaniu środków publicznych na te zamówienia zamawiający powinni przestrzegać zasad wynikających z przepisów o finansach publicznych, tj. celowości, oszczędności i uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów (zob. postanowienie KIO z dnia 30 stycznia 2013 r., sygn. akt: KIO 94/13). W przypadku współfinansowania zamówień do 30 000 euro ze środków Unii Europejskiej dochodzi obowiązek kierowania się zasadami wynikającymi m.in. z wytycznych instytucji udzielającej wsparcia.

Szczególne wymagania zawarte są przykładowo w wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020. Wynika z nich, że beneficjenci – zamawiający muszą przestrzegać zasady konkurencyjności, jeżeli wartość zamówienia jest większa niż 50 000 zł netto, a mniejsza niż 30 000 euro (tzw. zamawiający klasyczny) bądź jest niższa od progów unijnych (tzw. zamawiający sektorowy).

Analiza poszczególnych postanowień wytycznych składających się na zasadę konkurencyjności pozwala na wyciągnięcie wniosku o istnieniu dużego ich podobieństwa do odpowiednich regulacji Pzp, a nawet w niektórych przypadkach bardziej szczegółowego czy rygorystycznego podejścia, niż to wynika z Pzp. Oznacza to, że pomocne mogą być istniejące na gruncie Pzp odpowiednie opinie UZP, orzecznictwo i piśmiennictwo.

Opis przedmiotu zamówienia

Jest jedną z najistotniejszych czynności zamawiającego poprzedzających udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z zasadą konkurencyjności. Analogicznie do Prawa zamówień publicznych opis przedmiotu zamówienia nie powinien, co do zasady, odnosić się do określonego wyrobu lub źródła, lub znaków towarowych, patentów, rodzajów, lub specyficznego pochodzenia. Na zasadzie wyjątku beneficjent może dokonać takiego odniesienia, ale tylko wtedy, kiedy jest ono uzasadnione przedmiotem zamówienia i został określony zakres równoważności. Wytyczne wymagają zatem więcej niż przepisy Pzp, uwzględniając tym samym stanowisko prezentowane na ich gruncie w orzecznictwie KIO. Nie wystarczy zatem dodanie wyrazów „lub równoważne”, ale trzeba określić zakres równoważności. Beneficjenci powinni zwrócić na to wymaganie uwagę, aby nie narazić się na zarzuty podczas kontroli.

Ważne!

Z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa dopuszcza się możliwość ograniczenia zakresu opisu przedmiotu zamówienia, przy czym wymagane jest przesłanie uzupełnienia wyłączonego opisu przedmiotu zamówienia do potencjalnego wykonawcy, który zobowiązał się do zachowania poufności w odniesieniu do przedstawionych informacji.

Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się także nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV).

Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający ma swobodę co do tego, czy określi warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w zapytaniu ofertowym. Jeżeli taką decyzję podejmie, musi tego dokonać w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Nie można przy tym formułować warunków przewyższających wymagania wystarczające do należytego wykonania zamówienia.

Ważne!

Proporcjonalność warunków oznacza, w uproszczeniu, założenie, przy którym zamawiający powinien podejmować tylko takie działania, które są konieczne i niezbędne do oceny np. zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia poprzez sprawdzenie jego dotychczasowego doświadczenia.

Kryteria oceny ofert

Wytyczne zawierają kilka wymagań dotyczących ustalania kryteriów oceny ofert składanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że są one bardziej precyzyjne od tych z ustawy – Prawo zamówień publicznych. Kryteria należy formułować w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, przy czym:

  • każde kryterium oceny ofert musi odnosić się do danego przedmiotu zamówienia,
  • każde kryterium (i opis jego stosowania) musi być sformułowane jednoznacznie i precyzyjnie, tak żeby poprawnie poinformowany oferent, który dołoży należytej staranności, mógł interpretować je w jednakowy sposób,
  • wagi (znaczenie) poszczególnych kryteriów powinny być określone w sposób umożliwiający wybór najkorzystniejszej oferty.

Ważne!

Zamawiający nie powinien określać takiego rozkładu wagi kryteriów oceny ofert, np. ceny i terminu realizacji zamówienia, które prowadziło do tego, że istotnie droższe, ale np. z krótkim terminem realizacji zamówienia będą korzystniejsze od oferty znacznie tańszej z dłuższym terminem realizacji.

Poza tym kary umowne w tym przypadku za nieterminowe wykonanie zamówienia powinny zostać określone na takim poziomie, aby wykonawcom „nie opłacało się” zaniżać w ofercie terminu wykonania zamówienia i płacić ich w przyszłości.

Podobnie jak przy zamówieniac...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy