Dołącz do nas

Monitor zamówień publicznych

Autor Różowicz Konrad

Weryfikacja związana z udzieleniem potencjału

Przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych przewidują, że gospodarz postępowania jest uprawniony do wykreowania kryteriów kwalifikacji mieszczących się w zakresie następujących sfer:

  • kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej – o ile wynika to z odrębnych przepisów (art. 22b Pzp),
  • sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 22c Pzp),
  • zdolności technicznej lub zawodowej (art. 22d Pzp).

Swoboda zamawiającego w określeniu kryteriów kwalifikacji ograniczona jest regulacjami Pzp, w tym dyrektywą o charakterze ogólnym, wyrażoną w art. 22 ust. 1a Pzp, nakazującą gospodarzowi postępowania określanie ich w sposób:

  • proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz
  • umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.

Naka...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 97% treści